§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.vivaldipolska.com.pl prowadzony jest przez firmę VIVALDI Polska Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, NIP: 779-21-90-993, REGON 634408457 

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.vivaldipolska.com.pl 

3. Definicje: 

a)  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.vivaldipolska.com.pl 

b)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

c)  Sprzedawca – firma VIVALDI Polska Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, NIP: 779-21-90-993, REGON 634408457 

d)  Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę 

e)  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą 

f)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim 

g)  Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą 

h)  Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka 

i)   Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą 

j)   Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup 

k)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  § 6. 

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie zamówienia jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego. 

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.vivaldipolska.com.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 

4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w niniejszego paragrafie jest dodanie Produktu do koszyka oraz wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu formularza i przesłanie go do Sklepu internetowego. 

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości email. 

7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu przekazania produktu do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną pod numer 61 653 07 14 lub wysłać email do Sprzedającego na adres biuro@vivaldipolska.com.pl 

8. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku Produktów na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym. 

9. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia. 

 

§ 3. PŁATNOŚCI 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu. 

3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: 

a) płatność przelewem zwykłym, internetowym na konto bankowe Sprzedawcy lub kartą* 

b) płatność za pobraniem. 

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 

5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. 

6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których towar dostępny jest w magazynie). 

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. 

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w  momencie ich składania. 

9. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części. 

* operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

 

§ 4. DOSTAWA 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: 

a)   dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD) 

b)   odbiór zamówionych Produktów w magazynie Sprzedającego na ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, od poniedziałku do czwartku w godz.: 8:00 – 15:00, a w piątki w godz.: 8:00 – 14:00 

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Nie wysyłamy paczek za granicę. 

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. 

 

§ 5. REKLAMACJA 

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody. 

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email biuro@vivaldipolska.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego: VIVALDI Polska Sp. z o.o. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań  

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Wysłanie zdjęć drzwi z wadą może znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. 

4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. 

5.W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego. 

a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu 

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji 

c) W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z Klientem, odbiera reklamowany towar na własny koszt. Wysyłka towaru na koszt Sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym i wysłanym przez Sprzedającego 

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu 

6.Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji na odległość jest dostarczenie kompletu dokumentacji, w tym: 

a) Szczegółowego opisu uszkodzeń, okoliczności ich powstania lub zauważenia (np. przy odbiorze od kuriera, przed, w trakcie, czy po montażu). 

b) Protokołu uszkodzenia spisanego z kurierem w dniu i godzinie dostawy, jeżeli podczas jej przyjęcia stwierdzono najmniejsze nawet uszkodzenie opakowania zewnętrznego. 

c) Scanu lub zdjęcia dowodu zakupu lub podania jego numeru. 

d) Wyraźnego zdjęcia produktu w całości, po jego rozłożeniu lub rozstawieniu. 

e) Wyraźnych zdjęć zbliżeń na wszystkie uszkodzenia, wadliwe elementy, lub wadliwe części, powodujące powstałe uszkodzenia. 

f) Żądań klienta. 

Komplet dokumentacji należy wysłać na adres biuro@vivaldipolska.com.pl Proces rozpatrywania reklamacji będzie uruchomiony po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku ich braku, po upływie wyznaczonego terminu proces reklamacji zostanie zakończony, a sama reklamacja odrzucona. 

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. 

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Sprzedający, jednak do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Kupujący wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. 

5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan i oryginalne opakowanie tj. produkt musi być owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton, w którym został zakupiony. Kurier odmówi przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu. 

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. 

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. 

 

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością firmy VIVALDI Polska Sp. z o.o. 

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody firmy VIVALDI Polska Sp. z o.o. 

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.vivaldipolska.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody firmy VIVALDI Polska Sp. z o.o. jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

3. Zwroty Produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane. 

4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.). 

6.Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.